Biologisk mangfold

Hold av katt: risiko for biologisk mangfold og dyrevelferd

Bestilt:

Rapportnr:

Publisering: 25.10.2023

Hovedbudskap:

VKM skal vurdere hvilken risiko hold av katt i Norge utgjør for truede arter av blant annet fugl, amfibier og reptiler, og om det er god dyrevelferd å la katter løpe fritt.

VKM vil også vurdere hvilke tiltak som kan redusere eventuelle negative effekter av kattehold.

VKM har selv tatt initiativ til prosjektet. Bakgrunnen er blant annet en rapport fra Norsk Ornitologisk Forening fra 2018, som konkluderte med at om lag 7 millioner småfugl blir drept av katter i Norge hvert år.

Tredelt oppdrag

Oppdraget er tredelt. I første del vil VKM evaluere hvor stor innvirkning utegående katter har på bestanden av smågnagere, ekorn, småfugl, reptiler, amfibier og større virvelløse dyr. Risiko for overføring av ulike sykdomsfremkallende organismer og parasitter er også inkludert i denne delen.

Del to handler om dyrevelferd, blant annet om utegående katter utsettes for ulike farer, og omfanget av ukontrollert parring som resulterer i villkatter. Prosjektet vil ikke undersøke omfang av mulige negative effekter på dyrevelferd for byttedyr som ikke drepes. Del tre omhandler tiltak for å forhindre eventuelle negative effekter som avdekkes i del en og to.

Prosjektgruppen

Prosjektgruppen besår av:

Arbeidet starer opp i midten av februar 2021 og forventes ferdig høsten 2023.

Faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter vil godkjenne den endelige vurderingen.

Kontakt

Martin Malmstrøm

Prosjektleder, ph.d.

M: 92 42 43 13
Send e-post