Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Helserisikovurdering av genmodifisert PL73 E. coli (LM), tørket, drept bakteriebiomasse (EFSA/GMO/FR/2008/61)

Bestilt:

Rapportnr: 2010: 29

Publisert: 27.09.2010

Hovedbudskap:

Helserisikovurderingen av PL73 (LM) fra Ajinomoto Eurolysine (EFSA/GMO/FR/2008/61) er utført av faggruppen for genmodifiserte organismer og faggruppen for fôr til terrestriske og akvatiske dyr i Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM).

Mattilsynet ber Vitenskapskomiteen for mattrygghet om å vurdere biomasse fra den genmodifiserte bakterien Escherichia coli (E. coli) K-12 stamme Nº19E, som er modifisert for økt produksjon av L-lysin.

Tørket og granulert biomasse fra E. coli stamme Nº19E vil bli markedsført som PL73 (LM) under handelsnavnet PROT-AEL-L eller PROT-AEL, og vil kun bli brukt som tilsetting til fôrvarer.

Samlet vurdering

Fôringsforsøket på rotter viser effekter som anses som betydelige ved innblanding av biomassen i standardfôr. Endringer som ble påvist hos rotte var på levervekt, nyrevekt, klinisk kjemiske parametre som kolesterol og fosfolipider, samt trombocyttantall. Det laveste innblandingsnivået det er funnet effekter var 3% biomasse.

Fordi søker ikke har forsøkt å balansere forsøksfôret ernæringsmessig, dvs. forsøksfôret har en annen protein, lipid og mikronæringsstoffsammensetning enn standardfôret, er det vanskelig å konkludere om de endringer som er funnet i forsøk med rotter skyldes biomassen eller ubalanse i den ernæringsmessige sammensetningen.

Faggruppene finner det derfor vanskelig å vurdere om bruk av PL73 (LM) bakteriebiomasse vil medføre endret risiko for dyrs helse i forhold til annet fôr.

VKMs faggruppe for genmodifiserte organismer og faggruppe for fôr til terrestriske og akvatiske dyr mener at fôrvarer som inneholder PL73 (LM) bakteriebiomasse ikke kan vurderes som fôr fordi det mangler ved analysene av biomassen, og med unntak for toksisitetsstudier på rotte er det ikke foretatt toksisitets- og ernæringsmessige studier på andre pattedyr og fisk.

Faggruppene konkluderer derfor med at fôrvarer som inneholder PL73 (LM)-bakteriebiomasse ikke kan vurderes helsemessig fordi det mangler viktige fôringsforsøk på pattedyr og fisk.

Kontakt

Merethe Aasmo-Finne

Fagdirektør miljø. Dr.Scient.

T: 93 06 22 72
Send e-post

Andre populære artikler