Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Helserisikovurdering av genmodifisert mais MON863 fra Monsanto C/DE/029

Bestilt:

Rapportnr: 2006: 07

Publisert: 17.01.2006

Hovedbudskap:

Vurderingen av den genmodifiserte insektstolerante maislinjen MON863 fra Monsanto er utført av Faggruppe for genmodifiserte organismer under Vitenskapskomiteen for mattrygghet. I sitt brev datert 28.11.2005, ref. 2003/3402 ART-BM-EO, ber Direktoratet for naturforvaltning (DN) Vitenskapskomiteen for mattrygghet om å vurdere den genmodifiserte maislinjen MON863 til bruk i næringsmidler og fôrvarer.

Hensikten med MON863 er motstandsdyktighet mot enkelte insektsarter.

Vurdering av den genmodifiserte maisen er basert på den dokumentasjonen som er gjort tilgjengelig på EFSAs nettside GMO EFSAnet. MON863 er vurdert i henhold til tiltenkt bruk og de prinsipper som er lagt til grunn i EFSAs retningslinjer for risikovurdering av genmodifiserte planter (EFSA 99, 2004) og Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) konsensusdokument for mais (OECD 2002).

Den vitenskapelige vurderingen omfatter transformeringsprosessen, bruk av vektor og det transgene konstruktet, komparativ analyse av ernæringsmessig kvalitet, mineraler, kritiske toksiner, antinæringsstoffer, allergener og nye proteiner.

Analysene av ernæringsmessige viktige komponenter ble vurdert. Det ble bemerket at noen av de komponenter som OECDs konsensusdokument (OECD 2002) anbefaler analysert for mais, ikke er utført. Det er funnet statistiske forskjeller for enkelte komponenter. De statistiske forskjellene for disse komponentene er ikke konsistente da forskjellene som er påvist i enkelte forsøksfelt, ikke er påvist i de andre forsøksfeltene. Faggruppen anser analysene for å være tilstrekkelige for en vurdering av linje MON863 til bruk som mat og fôr.

Faggruppen konkluderer med at det er lite sannsynlig at eksponering for NPTII-proteinet i seg selv og i de mengder som tilføres via den genmodifisert maisen MON863, er helsemessig betenkelige.

Informasjon vedrørende allergenisitet viser at for de parametrer som er målt, har ikke de uttrykte proteinene likheter med kjente allergener eller egenskaper som tilsier at de er allergener. Det er imidlertid ikke vurdert om det uttrykte toksinet Cry3Bb1 kan ha adjuvanseffekter.

Faggruppen finner det vanskelig å vurdere om næringsmidler og fôrvarer fra maisen MON8633 er mer allergifremkallende enn næringsmidler og fôrvarer fra umodifisert maiskorn.

På bakgrunn av foreliggende eksperimentelle studier i mus, finner Faggruppen imidlertid at muligheten for økt allergifremkallende aktivitet hos næringsmidler og fôrvarer fra MON863 i forhold til umodifisert mais med den informasjon vi har tilgang til, ikke med rimelig sikkerhet kan utelukkes.

Da mengde Cry3Bb1 i maiskorn kan være ca. 70 µg/g fersk vekt, mener Faggruppen at det må kreves av Monsanto å kommentere forsøkene som viser adjuvanseffekt av det beslektede Cry1Ac. Faggruppen viser til Nielsen et als rapport (Nielsen et al 2005) og VKMs risikovurdering av antibiotikaresistensmarkørgener (ARMG) (VKM 2005) at nptII-genet, klassifisert av EFSA som gruppe I ARMG, i genmodifiserte planter ikke er en signifikant kilde til resistensgener i bakterier sammenlignet med de nptII-genene som allerede er tilstede i bakteriepopulasjonene.

Kontakt

Merethe Aasmo-Finne

Fagdirektør miljø. Dr.Scient.

T: 93 06 22 72
Send e-post

Andre populære artikler