Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert maishybrid MIR604 x GA21 (EFSA/GMO/UK/2007/48)

Bestilt:

Rapportnr: 2009: 19

Publisert: 17.04.2009

Hovedbudskap:

Helse- og miljørisikovurderingen av den herbicid- og insektsresistente maishybriden MIR604 x GA21 fra Syngenta (EFSA/GMO/UK/2007/48) er utført av faggruppe for genmodifiserte organismer under Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM).

Mattilsynet og Direktoratet for naturforvalting ber VKM om å vurdere den genmodifiserte maislinjen MIR604 x GA21 til bruk i næringsmidler og fôrvarer, men ikke for dyrking.

Samlet vurdering:

Faggruppe for genmodifiserte organismer finner det ikke godtgjort at bruk av maislinjen Bt11 x GA21 ikke vil medføre endret risiko for helse i forhold til annen mais. Faggruppen påpeker også at det er kunnskapshull knyttet til om Cry-proteinet i MIR604 x GA21 kan virke som adjuvant.

Faggruppen finner det lite trolig at den omsøkte bruken av MIR604 x GA21 vil medføre endret risiko for miljø i forhold til annen mais.

Kontakt

Merethe Aasmo-Finne

Fagdirektør miljø. Dr.Scient.

T: 93 06 22 72
Send e-post

Andre populære artikler