Genmodifiserte organismer

Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert maishybrid 1507 x NK603 (EFSA/GMO/UK/2004/05)

Bestilt:

Rapportnr: 2008: 24

Publisert: 30.05.2008

Hovedbudskap:

Vurderingen av den genmodifiserte herbicid- og insekttolerante maishybriden 1507 x NK603 fra Pioneer Hi-Bred International, Inc. og Mycogen Seeds (EFSA/GMO/UK/2004/05) er utført av faggruppen for genmodifiserte organismer under Vitenskapskomiteen for mattrygghet.

I forbindelse med sluttføring av saksbehandling av søknad om godkjenning maishybriden til bruk i/som næringsmidler og fôrvarer i Norge, er Vitenskapskomiteen for mattrygghet blitt bedt av Direktoratet for naturforvalting (DN) og Mattilsynet om å foreta en vitenskapelig risikovurdering av 1507 x NK603 med hensyn på eventuelle effekter på helse og miljø.

Samlet vurdering:

Medlemmene i Faggruppen finner det lite trolig at bruk av maislinjen 1507 x NK603 vil medføre endret risiko for miljø i forhold til annen mais.

Faggruppen påpeker kunnskapshull knyttet til om Cry-proteinet i 1507 x NK603 kan indusere immunologiske reaksjoner mot seg selv og mot immunologiske aktive proteiner gitt samtidig.

Kontakt

Merethe Aasmo-Finne

Fagdirektør miljø. Dr.Scient.

T: 93 06 22 72
Send e-post

Andre populære artikler