Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Grunnlag for å vurdere sjømat fra forurensede havner og fjorder

Bestilt:

Rapportnr: 2005: 68

Publisert: 30.12.2005

 
 
 

Hovedbudskap:

Matmyndighetene (tidligere SNT, nå Mattilsynet) har i en årrekke gitt kostholdsråd i form av anbefalinger om begrenset inntak av matvarer som kan inneholde forhøyede nivåer av en eller flere miljøgifter. Kostholdsrådene er ikke en del av regelverket, men er et av flere tiltak som benyttes for å redusere inntaket av miljøgifter i befolkningen. Kostholdsråd gis ofte for mat som folk fanger selv (fisking, jakt av vilt, sanking av skjell etc.) da alternative tiltak som lovpålagte grenseverdier eller omsetningsforbud kun vil begrense inntaket av matvarer som omsettes i markedet.

Kostholdsråd i havner og fjorder

Helt siden midten av 60-tallet har det blitt gitt kostholdsråd som omfatter ulike typer sjømat fra havner og fjorder langs norskekysten. Rådene har stadig blitt flere, både fordi flere havner har blitt undersøkt, men også fordi kunnskapen om giftighet har økt samt at risikovurderingsverktøyet har endret seg over tid. 

Til å risikovurdere miljøgiftinnholdet av sjømat fra havner og fjorder benyttet SNT seg av oppnevnte ekspertgrupper. Ekspertene har lagt ned et betydelig arbeid i disse vurderingene, men grunnlaget (risikovurderingen) har ofte vært lite synlig for befolkningen.

Mattilsynet initierte i 2004 et samarbeidsprosjekt mellom Mattilsynet, VKM og SFT med henblikk på å lage en rapport om historikken rundt kostholdsrådene i norske havner og fjorder. 

Rapporten skulle spesielt omhandle utviklingen av risikovurderingene som ligger til grunn siden starten og frem til i dag, hvordan kostholdsrådene er endret, samt en sammenstilling av analysedata for forekomst av miljøgifter i organsimene i de ulike havner og fjorder. Rapporten ble ferdigstilt i desember 2005.

Etter etableringen av Mattilsynet og Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) i 2004 er det VKM som har ansvaret for å risikovurdere miljøgifter i mat, inkludert sjømat fra forurensede havner og fjorder. Det er ressurskrevende å gjøre risikovurderinger for hver fjord og for de forskjellige matvarene som undersøkes. 

Risikovurderinger som er gjennomført i VKM kan imidlertid brukes som grunnlag for vurdering av fremtidige rapporter der problemstillingen er kjent, slik at full risikovurdering da blir overflødig.

Oppdrag

På bakgrunn av arbeidet med overnevnte rapport og tidligere vurderinger av analyseresultater i havner og fjorder har VKMs Faggruppe 5 initiert et arbeid med å oppdatere risikovurderingene for de enkelte miljøgiftene og matvarene som det er gitt kostholdsråd for i forurensede havner og fjorder. 

Dokumentet ”Grunnlag for å vurdere sjømat fra forurensede havner og fjorder (05/509-1)” skal være et verktøy/hjelpemiddel for Mattilsynet i håndteringen av saker relatert til forurenset sjømat der problemstillingen er kjent fra tidligere saker. 

Med et slikt verktøy skal Mattilsynet kunne risikohåndtere de fleste sakene uten å henvende seg til VKM. Mattilsynet behøver da kun å henvende seg til VKM i forurensningssaker som ikke kan håndteres ved hjelp av verktøyet. 

For at ”grunnlaget” skal bli et godt verktøy for Mattilsynet, må VKM gjennomgå og eventuelt oppdatere eldre risikovurderinger som ligger til grunn for kostholdsrådene i dag. Dokumentet vil utvides/oppdateres etter hvert som risikovurderinger av stoffgrupper og/eller aktuelle matvarer ferdigstilles eller revideres i VKM. 

Status for dette arbeidet omtales i protokollene fra møter i Faggruppe 5.

Vurdering

Det finnes fastsatte grenseverdier for miljøgiftinnhold i en rekke matvarer. Mattilsynet har bestemt at de vil gi kostholdsråd for sjømat fra forurensede havner og fjorder når miljøgiftnivåene i sjømaten overskrider gjeldende grenseverdier. 

I disse tilfellene vil ikke VKM vurdere helserisiko knyttet til inntak av sjømat som overskrider gjeldende grenseverdi. I enkelte tilfeller vil imidlertid fastsatte grenseverdier ikke gi tilstrekkelig beskyttelse for alle befolkningsgrupper og her vil VKM vurdere mulig helserisiko. For enkelte matvarer og miljøgifter er det ikke fastsatt grenseverdier og i disse tilfellene vil Mattilsynet ha behov for en risikovurdering fra VKM.

Her er det angitt lenker til ferdigstilte risikovurderinger relatert til forurenset sjømat som Vitenskapskomiteen for mattrygghet ved Faggruppe 5 (Faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester i matkjeden) har ferdigbehandlet. 

Risikovurderingene inneholder ofte en kortfattet fareidentifisering og farekarakterisering med fokus på gjeldende tolerable inntaksverdier, oftest angitt som TWI-verdier (tolerabelt ukentlig inntak). De fleste stoffene er risikovurdert tidligere av internasjonale ekspertgrupper, og det henvises til originalrapportene i referansene. 

En utfyllende omtale av de viktigste miljøgiftene er gitt i kostholdsrådsrapporten: ”Kostholdsråd i norske havner og fjorder – En gjennomgang av kostholdsråd i norske havner og fjorder fra 1960-tallet til i dag”, 2005.

Risikovurderingene inkluderer en eksponeringskarakterisering der inntaket av miljøgiften fra aktuelle matvarer er sett i sammenheng med inntaket fra kostholdet for øvrig. I enkelte tilfeller er det utført enkle teoretiske modellberegninger for å beskrive et mulig inntak. 

I risikokarakteriseringen vurderes eksponeringskarakteriseringen opp i mot fareidentifiseringen og farekarakteriseringen for å estimere risiko hos de som spiser de forurensede matvarene.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler