Genmodifiserte organismer

Endelig miljørisikovurdering av genmodifisert oljeraps T45 (EFSA/GMO/UK/2005/25)

Bestilt:

Rapportnr: 2013: 05

Publisert: 11.01.2013

Hovedbudskap:

Tatt i betraktning den forventede begrensede importen av oljerapslinjen T45, er det lite trolig at genspredning fra eventuelle forvillede planter av oljeraps T45 vil resultere i etablering av transgene planter på landbruksarealer eller medføre effekter på miljø i Norge. VKM finner det lite trolig at utilsiktet frøspredning av rapslinjen T45 i Norge vil medføre effekter på miljøet.

Det er konklusjonen i en miljørisikovurdering som faggruppen for genmodifiserte organismer i Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har utført på oppdrag for Direktoratet for naturforvaltning.

VKM har vurdert den genmodifiserte og sprøytemiddeltolerante oljerapslinjen T45 med hensyn til mulig miljørisiko. T45 er godkjent til import, videreforedling, og til bruk som mat og fôr i EU/EØS-området.

Miljørisikovurderingen er utarbeidet i forbindelse med sluttbehandling av søknaden om godkjenning i Norge.

Oljerapslinjen T45 ble godkjent til dyrking i Canada og USA i 1996/1998, og til import, videreforedling og til bruk som mat og fôr i EU i 2009. I henhold til søker ble imidlertid T45 trukket fra markedet og produksjonen i tredjeland stoppet etter vekstsesongen 2005.

Lagerpartier av T45 er tilbakekalt og destruert, og mulig import av rapslinjen vil være knyttet til utilsiktet innblanding i andre importerte rapspartier til EU/EØS-området.

Behandling av søknader om GMO og avledete mat- og fôrvarer i EU og Norge

Norge er gjennom EØS-avtalen tilknyttet EUs godkjenningsordning for genmodifiserte organismer og avledete produkter. Dette innebærer at Norge får alle GMO-søknader som gjelder godkjenning for omsetting i EU-området til behandling, og kan komme med innspill og kommentarer til søknadene i løpet av godkjenningsprosessen.

I denne fasen av søknadsprosessen utarbeider VKM foreløpige risikovurderinger.

GMOer som er godkjente for omsetting i EU kan i prinsippet omsettes i hele EØS-området. Norge har imidlertid gjennom EØS-forhandlingene sikret seg retten til å reservere seg mot omsetning av produkter også etter en vurdering av samfunnsnytte, bærekraft og etikk. Når søknad om godkjenning blir sluttbehandlet i Norge, utfører VKM endelige risikovurderinger.

I forbindelse med forberedelse til implementering av EU-forordning 1829/2003 i norsk rett, har Direktoratet for naturforvalting bedt VKM om å utarbeide endelige miljørisikovurderinger av alle genmodifiserte organismer og avledete produkter som inneholder eller består av GMOer og som er godkjent i EU under forordning 1829/2003 eller direktiv 2001/18.

Oppdraget fra Direktoratet for naturforvaltning omfatter bruksområder som er relevante med hensyn på den norske genteknologiloven. Direktoratet for naturforvaltning har bedt VKM om endelige risikovurderinger for EU-godkjente søknader hvor VKM ikke har avgitt endelig miljørisikovurdering tidligere.

I tillegg har direktoratet bedt VKM vurdere hvorvidt det er nødvendig med oppdatering eller annen endring av de endelige miljørisikovurderingene som VKM tidligere har levert.

Tidligere risikovurderinger av T45

Den genmodifiserte oljerapslinjen T45 er ikke tidligere vurdert av VKM med hensyn på mulig miljørisiko. VKMs faggruppe for genmodifiserte organismer vurderte helseaspekter knyttet til bruk av rapslinjen som næringsmiddel og fôrvare i 2007.

Risikovurderingen ble utarbeidet i forbindelse med EFSAs offisielle høring av søknad EFSA/GMO/UK/2005/25.

Kontakt

Merethe Aasmo-Finne

Fagdirektør miljø. Dr.Scient.

T: 93 06 22 72
Send e-post

Andre populære artikler