Genmodifiserte organismer

Endelig miljørisikovurdering av genmodifisert mais Bt11 x GA21 (EFSA/GMO/UK/2007/49)

Bestilt:

Rapportnr: 2013: 46

Publisert: 19.03.2013

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har på oppdrag fra Direktoratet for naturforvalting (DN) vurdert den genmodifiserte maisen Bt11 x GA21 med hensyn til mulig miljørisiko. Miljørisikovurderingen er utarbeidet i forbindelse med sluttbehandling av søknad om godkjenning i Norge.

Maishybriden er godkjent til import, videreforedling og bruk som mat og fôr i EU/EØS-området. Miljørisikovurderingen er derfor avgrenset til mulige effekter av utilsiktet frøspredning i forbindelse med transport og prosessering, samt indirekte eksponering gjennom gjødsel fra husdyr fôret med genmodifisert mais.

Den insektsresistente og herbicidtolerante maishybriden Bt11 x GA21 er dannet ved konvensjonelle kryssinger mellom de genmodifiserte maislinjene Bt11 og GA21. Molekylærbiologiske karakteriseringer indikerer at de innsatte strukturene nedarves stabilt, og at antall, struktur og organisering av genkonstruksjonene er ekvivalente med de som finnes i foreldrelinjene.

Feltforsøk over en vekstsesong i USA viser små eller ingen signifikante forskjeller mellom maishybriden Bt11 x GA21 og umodifiserte, nær-isogene kontrollsorter med hensyn på morfologiske og agronomiske karakterer. Resultatene indikerer agronomisk og fenotypisk ekvivalens mellom Bt11 x GA21 og umodifisert kontroll, og at de innsatte genene i Bt11xGA21 ikke har medført utilsiktede endringer i egenskaper knyttet til vekst og utvikling hos maisplantene.

Faggruppen finner ingen indikasjoner på økt sannsynlighet for spredning, etablering og invasjon av maislinjen i naturlige habitater eller andre arealer utenfor jordbruksområder som resultat av frøspill i forbindelse med transport og prosessering av maislinjen.

Norge er i utkanten av dyrkingsområdet for mais, dyrkingsomfanget er svært begrenset og det er ingen stedegne eller introduserte viltvoksende arter som mais kan hybridisere med. Risiko for utkryssing med dyrkede sorter vurderes til å være ubetydelig. Ved foreskreven bruk av Bt11 x GA21 antas det ikke å være risiko for negative effekter på målorganismer, ikke-målorganismer eller på abiotisk miljø i Norge.

Samlet vurdering

VKMs faggruppe for genmodifiserte organismer finner det lite trolig at den omsøkte bruken av mais Bt11 x GA21 vil medføre endret risiko for miljø sammenlignet med annen mais.

Behandling av søknader om GMO og avledete mat- og fôrvarer i EU og Norge

Norge er gjennom EØS-avtalen tilknyttet EUs godkjenningsordning for genmodifiserte organismer og avledete produkter. Dette innebærer at Norge får alle GMO-søknader som gjelder godkjenning for omsetting i EU-området til behandling, og kan komme med innspill og kommentarer til søknadene i løpet av godkjenningsprosessen.

I denne fasen av søknadsprosessen utarbeider VKM foreløpige risikovurderinger. GMOer som er godkjente for omsetting i EU kan i prinsippet omsettes i hele EØS-området. Norge har imidlertid gjennom EØS-forhandlingene sikret seg retten til å reservere seg mot omsetning av produkter også etter en vurdering av samfunnsnytte, bærekraft og etikk. Når søknad om godkjenning blir sluttbehandlet Norge, utfører VKM endelige risikovurderinger.

I forbindelse med forberedelse til implementering av EU-forordning 1829/2003 i norsk rett, har Direktoratet for naturforvalting bedt VKM om å utarbeide endelige miljørisikovurderinger av alle genmodifiserte organismer (GMOer) og avledete produkter som inneholder eller består av GMOer og som er godkjent i EU under forordning 1829/2003 eller direktiv 2001/18.

Oppdraget omfatter bruksområder som er relevante med hensyn på den norske genteknologiloven. DN har bedt VKM om endelige risikovurderinger for EU-godkjente søknader hvor VKM ikke har avgitt endelig miljørisikovurdering tidligere.

I tillegg har DN bedt VKM vurdere hvorvidt det er nødvendig med oppdatering eller annen endring av de endelige miljørisikovurderingene som VKM tidligere har levert.

Kontakt

Merethe Aasmo-Finne

Fagdirektør miljø. Dr.Scient.

T: 93 06 22 72
Send e-post

Andre populære artikler