Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Endelig miljørisikovurdering av genmodifisert mais 1507 x 59122 (EFSA/GMO/NL/2005/15)

Bestilt:

Rapportnr: 2013: 31

Publisert: 22.08.2013

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har på oppdrag fra Miljødirektoratet vurdert hvilken risiko den genmodifiserte maisen 1507 x 59122 vil kunne utgjøre for miljøet dersom den blir godkjent til import, videreforedling og bruk som mat og fôr i Norge.

Miljørisikovurderingen er utarbeidet i forbindelse med at Norge sluttbehandler søknaden om godkjenning i Norge.

Maishybriden er godkjent til import, videreforedling og bruk som mat og fôr i EU/EØS-området. Miljørisikovurderingen er derfor avgrenset til mulige effekter av utilsiktet frøspredning i forbindelse med transport og prosessering, samt indirekte eksponering gjennom gjødsel fra husdyr fôret med genmodifisert mais.

Maishybriden 1507 x 59122 er resistent mot enkelte arter av sommerfugler og biller, og tolerant mot ugrasmidler med virkestoff glufosinat-ammonium. Hybriden er dannet ved konvensjonelle kryssinger mellom de genmodifiserte maislinjene 1507 og 59122.

Molekylærkarakterisering

Molekylærbiologiske karakteriseringer indikerer at de innsatte genstrukturene nedarves stabilt, og at antall, struktur og organisering av genkonstruksjonene tilsvarer de som finnes i foreldrelinjene.

Miljørisikovurdering

Når VKM gjør en miljørisikovurdering av en genmodifisert plante, vurderer ekspertene om GMO-en utgjør en større risiko for miljøet sammenlignet med en ikke-genmodifisert kontrollplante, med tilsvarende genetisk bakgrunn.

Feltforsøk i Nord-Amerika og Europa viser små eller ingen signifikante forskjeller mellom maishybriden 1507 x 59122 og umodifiserte, kontrollsorter med hensyn på morfologiske og agronomiske karakterer. Resultatene indikerer agronomisk og fenotypisk ekvivalens mellom 1507 x 59122 og umodifisert kontroll, og at de innsatte genene i 1507 x 59122 ikke har medført utilsiktede endringer i egenskaper knyttet til vekst og utvikling hos maisplantene.

På bakgrunn av tilgjengelig dokumentasjon finner VKMs faggruppe for GMO ingen indikasjoner på økt sannsynlighet for at 1507 x 59122 vil kunne spre seg, etablere seg eller invadere naturlige habitater eller andre arealer utenfor jordbruksområder dersom frø spres til naturen i forbindelse med transport og prosessering av maisen.

Norge er i utkanten av dyrkingsområdet for mais, dyrkingsomfanget er svært begrenset og det er ingen stedegne eller introduserte viltvoksende arter som mais kan krysse seg med. Risiko for utkryssing med dyrkede sorter vurderes til å være ubetydelig. Ved foreskreven bruk av 1507 x 59122 antas det ikke å være risiko for negative effekter på målorganismer, ikke-målorganismer eller på abiotisk miljø i Norge.

Samlet vurdering

VKMs faggruppe for genmodifiserte organismer mener at maishybriden 1507 x 59122, ut fra dagens kunnskap, ikke utgjør noen større miljørisiko enn konvensjonelle maissorter, dersom 1507 x 59122 tillates til import, videreforedling og bruk som mat og fôr i Norge.

Behandling av søknader om GMO og avledete mat- og fôrvarer i EU og Norge

Norge er gjennom EØS-avtalen tilknyttet EUs godkjenningsordning for genmodifiserte organismer og avledete produkter. Dette innebærer at Norge får alle GMO-søknader som gjelder godkjenning for omsetting i EU-området til behandling, og kan komme med innspill og kommentarer til søknadene i løpet av godkjenningsprosessen.

I denne fasen av søknadsprosessen utarbeider VKM foreløpige risikovurderinger.

GMO-er som er godkjente for omsetting i EU kan i prinsippet omsettes i hele EØS-området. Norge har imidlertid gjennom EØS-forhandlingene sikret seg retten til å reservere seg mot omsetning av produkter også etter en vurdering av samfunnsnytte, bærekraft og etikk. Når søknad om godkjenning blir sluttbehandlet i Norge, utfører VKM endelige risikovurderinger.

I forbindelse med forberedelse til implementering av EU-forordning 1829/2003 i norsk rett, har Miljødirektoratet bedt VKM om å utarbeide endelige miljørisikovurderinger av alle genmodifiserte organismer (GMO-er) og avledete produkter som inneholder eller består av GMO-er og som er godkjent i EU under forordning 1829/2003 eller direktiv 2001/18.

Oppdraget omfatter bruksområder som er relevante med hensyn på den norske genteknologiloven. Miljødirektoratet har bedt VKM om endelige risikovurderinger for EU-godkjente søknader hvor VKM ikke har avgitt endelig miljørisikovurdering tidligere. I tillegg har Direktoratet bedt VKM vurdere hvorvidt det er nødvendig med oppdatering eller annen endring av de endelige miljørisikovurderingene som VKM tidligere har levert.

Kontakt

Merethe Aasmo-Finne

Fagdirektør miljø. Dr.Scient.

T: 93 06 22 72
Send e-post

Andre populære artikler