Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Dioksiner i maten til den norske befolkningen

Bestilt:

Rapportnr:

Publisering: 27.04.2022

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) skal vurdere risiko knyttet til dioksiner og dioksinliknende PCB (dl-PCB) i maten til den norske befolkningen. 

Vurderingen gjøres på oppdrag fra Mattilsynet.

Dioksiner og dioksinliknende PCB (dl-PCB) er fettløselige miljøgifter med lang nedbrytningstid. De hoper seg opp i næringskjeden, og dermed også i organismer vi bruker til mat. Mat er hovedkilden til eksponering for dioksiner og dioksinliknende PCB, spesielt fettrik mat som kjøtt, meieriprodukter og fet fisk.

Den mengden dioksiner og dioksinliknende PCB vi kan få i oss ukentlig igjennom hele livet uten at det skal være risiko for negative helseeffekter, kalles for tolerabelt ukentlig inntak (TWI). I 2018 vurderte Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, risiko knyttet til dioksiner og dioksinliknende PCB, og fastsatte ny TWI. EFSA beregnet at befolkningen i Europa får i seg mer dioksiner og dioksinliknende PCB fra kosten enn det nye ukentlige tolerable inntaket. Mattilsynet ønsker derfor at VKM skal vurdere risiko knyttet til hvor mye dioksiner og dioksinliknende PCB den norske befolkningen får i seg gjennom kosten.

Oppdraget

VKM skal gjøre eksponeringsberegninger av dioksiner og dioksinliknende PCB for den norske befolkningen. VKM skal vurdere om befolkningen i Norge, eller grupper i befolkningen, har et kosthold som kan gi en annen eksponering for dioksiner og dioksinliknende PCB enn det som er rapportert for befolkningen i Europa for øvrig.

Mattilsynet ber spesielt om at VKM gjør en risikovurdering av dioksiner og dioksinliknende PCB fra marine oljer som tas som kosttilskudd. Mattilsynet ber også VKM om å gjøre en vurdering av reinsdyrkjøtt.

VKM skal i tillegg vurdere helsemessige konsekvenser av å overskride nytt ukentlig tolerabelt inntak, og om å identifisere faktorer som kan redusere helserisiko. Protokollen kan leses her Pdf, 1022.1 kB..

Prosjektgruppen

Prosjektgruppen består av:

Faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester er faglig ansvarlig og vil godkjenne risikovurderingen. Den skal etter planen publiseres i løpet av våren 2022.

Kontakt

Gro Mathisen

Prosjektleder. Dr.Scient.

T: 21 62 28 06
M: 99 59 37 80
Send e-post

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie