Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Dioksiner i maten til den norske befolkningen

Bestilt:

Rapportnr: 2022: 16

Publisert: 11.05.2022

Hovedbudskap:

Den norske befolkningen eksponeres i gjennomsnitt for mer dioksiner og dioksinlignende PCB fra mat enn tålegrensen.

Det konkluderer VKM i en risikovurdering av dioksiner og dioksinlignende PCB.

Matvaregruppene som bidrar mest er fet fisk, melk og meieriprodukter, og kjøtt. Dette er mat som er viktige for å dekke ernæringsbehov.

Risikovurderingen er gjort på oppdrag fra Mattilsynet.

Dioksiner og dioksinlignende PCB

Dioksiner og dioksinlignende PCB er tungt nedbrytbare, fettløselige og svært giftige organiske miljøgifter som hoper seg opp i næringskjeden. De havner i dyrefôr og mat fordi de finnes i miljøet.

Dioksiner og dioksinlignende PCB i maten gir ikke akutte helseeffekter. Det er først og fremst mengden i kroppen etter opphoping over mange år som kan gi helseskader. Skadepotensialet til dioksiner og dioksinlignende PCB oppgis som pikogram toksiske ekvivalenter (TEQ).

I 2018 fastsatte Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) en tålegrense på 2 pikogram TEQ per kg kroppsvekt per uke. Tålegrensen ble satt på bakgrunn av at menn som ble eksponert for dioksiner og dioksinlignende PCB i fosterlivet og i barndommen, fikk redusert konsentrasjon av sædceller.

Dette har VKM gjort

VKM har kun vurdert risiko ved eksponering for dioksiner og dioksinlignende PCB fra kosten, og har ikke tatt hensyn til positive helseeffekter av mat eller næringsstoffer i maten.

Eksponering, det vil si mengden vi får i oss av disse stoffene, ble beregnet ved at gjennomsnittlig innhold av dioksiner og dioksinlignende PCB i mat ble kombinert med konsum av de ulike matvarene.

VKM brukte tålegrensen fra EFSA til å karakterisere risiko forbundet med den norske befolkningens eksponering for dioksiner og dioksinlignende PCB.

Resultater

Helle Katrine Knutsen, som har vært faglig leder for risikovurderingen, løfter frem tre funn. -For det første har VKM kommet frem til at overskridelsen av tålegrensen i Norge er omtrent av samme størrelse som EFSA beregnet for den europeiske befolkningen.

-For det andre er innholdet av stoffene noe lavere i norskprodusert fisk, kjøtt, melk og egg enn i tilsvarende mat produsert i andre land.

-For det tredje inneholder enkelte matvarer, som fiskelever, brunt krabbekjøtt, reinsdyrlever og noen typer marine oljer så mye dioksin og dioksinlignende PCB at inntak kan gi eksponering langt over tålegrensene, sier Knutsen.

VKMs faggruppe for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester har godkjent risikovurderingen.

Kontakt

Helle Katrine Knutsen

Leder av faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester og medlem av hovedkomiteen. Dr.Philos.

T: 97 52 11 40

Andre populære artikler