Hovedkomiteen

Det grønne skiftet i matproduksjon: behov for tverrfaglig kunnskap

Bestilt:

Rapportnr: 2022: 30

Publisert: 22.11.2022

Hovedbudskap:

Vi trenger ny kunnskap på tvers av sektorer for å kunne gjennomføre det grønne skiftet og overgangen til bærekraftig matproduksjon på en sikker og trygg måte.

Det er hovedbudskapet i en uttalelse om framtidige kunnskapsbehov, som VKM har utarbeidet etter anmodning fra Mattilsynet og Miljødirektoratet.

Norske forhold

FNs klimapanel, Det internasjonale naturpanelet, Det internasjonale ressurspanelet og flere andre paneler og organisasjoner har de siste tiårene dokumentert at befolkningsvekst og menneskelig aktivitet fører med seg store utfordringer på miljø-, klima- og ressursområdet. Endringene påvirker matproduksjon, matsikkerhet, mattrygghet, folkehelse og naturverdier i alle deler av verden.

En rekke internasjonale og nasjonale strategier skal bidra til bærekraftig produksjon av nok mat av god kvalitet. Det gjelder blant annet Europakommisjonens grønne giv, European Green Deal, som også har underliggende strategier om handlingsplaner, blant annet Farm to Fork og strategiene om biologisk mangfold og kjemikalier.

-Utfordringene er globale, men mange av problemstillingene og kunnskapsbehovene er spesifikke fordi det er ulike lokale forutsetninger, behov og muligheter. I rapporten ser vi på problemstillinger som er relevante for Norge, sier Jan Alexander, som ledet hovedkomiteen i VKM fram til høsten 2022.

- Imidlertid kan utvikling av kunnskap om bærekraftig matproduksjon i Norge, også kunne benyttes i andre land, fortsetter Alexander. Han peker blant annet på norsk sjømatproduksjon, som er tett sammenvevd med internasjonal sjømat- og fôrproduksjon.

Helhetlig og tverrsektoriell

Etter VKMs syn må vi møte utfordringene helhetlig og kritisk, og på tvers av sektorer.

- Vi støter på dilemmaer i det endringer som er gunstige innenfor én sektor, kan ha uheldige effekter innenfor en annen sektor, og endringer i matsystemet i ett land kan få konsekvenser for systemet i andre land. Derfor må vi samarbeide på tvers av sektorer og se nasjonale utfordringer i en internasjonal sammenheng. For å få til dette på en god måte og unngå uheldige konsekvenser trenger vi også ny kunnskap, sier Alexander.

VKM peker også på at i tillegg til å identifisere og dekke de viktigste kunnskapsbehovene, må kunnskapen gjøres tilgjengelig.

-Vi må både få fram ny kunnskap og ta i bruk denne og all annen relevant kunnskap for å velge de løsningene som er hensiktsmessige for samfunnet som helhet, sier Alexander.

Kontakt

Jan Alexander

Medlem av faggruppen for forurensinger, naturlige toksiner og medisinrester. Dr.Med.

T: 90 62 23 16

Andre populære artikler