Hovedkomiteen

CRISPR og andre genomredigeringsteknikker - implikasjoner for risikovurdering

Bestilt:

Rapportnr: 2021: 18

Publisert: 29.10.2021

Hovedbudskap:

Veiledningen som Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) har laget for å vurdere helse- og miljørisiko ved genmodifiserte organismer, er et godt rammeverk for risikovurdering av organismer som er utviklet ved genomredigering.


Det konkluderer Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM), etter å ha evaluert veiledningen.

VKM påpeker likevel at det ville være en fordel om veiledningen var bedre tilpasset genomredigerte organismer. Det ville sikre at de som utvikler genomredigerte planter, dyr og mikroorganismer og de som vurderer risiko ved dem, har en felles forståelse av det vitenskapelige grunnlaget som er nødvendig for en risikovurdering, fremgår det av rapporten.

Bakgrunn

Utvikling av genomredigeringsteknikker, som CRISPR, har revolusjonert genteknologien. I motsetning til genmodifisering, hvor man setter inn DNA-fragmenter fra andre arter på tilfeldige steder i arvestoffet til en organisme, kan man gjøre målrettede endringer i arvestoffet til organismen ved genomredigering.

I 2018 inkluderte EU-domstolen genomredigerte organismer i definisjonen av genmodifiserte organismer (GMO). Det innebærer at eventuell risiko for helse og miljø knyttet til genomredigerte organismer blir vurdert innenfor samme regelverk som genmodifiserte organismer.

EFSAs veiledning for risikovurdering av GMO ble utviklet før de nye teknikkene var tilgjengelige. Veiledningen er derfor først og fremst utviklet for å vurdere risiko ved organismer som inneholder artsfremmed DNA. VKM har vurdert om veiledningen også kan brukes til risikovurdering av genomredigerte organismer.

VKM peker på at debatten om regulering av genomredigerte organismer i liten grad har omfattet mulige utfordringer knyttet til risikovurdering.

Rapporten kan inngå som vitenskapelig grunnlag for beslutninger knyttet til genomredigerte organismer og i debatt om GMO.

Slik har VKM gått frem

For å vurdere om EFSAs veiledning er egnet for risikovurdering av genomredigerte organismer, har VKM tatt utgangspunkt i eksempler på genomredigerte planter, dyr og mikroorganismer som er relevante for Norge.

Eksemplene inkluderer jordbruksplanter som har endret fettsyreprofil, eller som er resistente mot sykdommer eller tolerante mot ugrasmidler, steril laks, virusresistent gris og kyr uten horn.

VKM har vurdert alle aspekter av den trinnvise tilnærmingen som beskrives i EFSAs veiledning, og utfordringer knyttet til helse- og miljørisikovurdering av genomredigerte organismer.

Tverrfaglig arbeid

VKM har selv tatt initiativ til prosjektet. Rapporten er utarbeidet i seks bredt sammensatte tverrfaglige prosjektgrupper, bestående av både medlemmer av VKM og eksterne eksperter.

Rapporten er godkjent av VKMs hovedkomité.

Prosjektgruppen

Delprosjekt 1: Beskrivelse av teknikker for genomredigering

Delprosjekt 2 – 4: Beskrivelse av genomredigerte planter, dyr og mikroorganismer relevante for norske forhold

Delprosjekt 5 og 6: Vurdering av utfordringer knyttet til helse- og miljørisikovurdering av genomredigerte organismer:

Les mer om CRISPR på Bioteknologirådets sider.

Les mer om genmodifiserte organismer her.


Kontakt

Andre populære artikler