Hovedkomiteen | Fôr | Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Beskrivelse av fremstilling og risikovurdering av nedbrytningsstoffer og oksidasjonsprodukter i fiskeoljer

Bestilt:

Rapportnr: 2011: 19

Publisert: 19.10.2011

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) er noe bekymret for hvilke negative helseeffekter langtidsinntak av oksidasjonsprodukter (harskningsstoffer) i kosttilskudd med fiskeolje kan ha. Hovedårsaken at man ikke vet nok om effekter på mennesker, og at man heller ikke vet hvor mye harskningsstoffer folk får i seg gjennom omega-3 kosttilskudd.

Dette kommer frem i en risikovurdering som VKM har gjort av nedbrytningsstoffer og oksidasjonsprodukter (harskningsstoffer) i fiskeolje på oppdrag fra Mattilsynet.

Oksidasjonsprodukter (harskningsstoffer) er stoffer som dannes når marint fett harskner. Enkelte av oksidasjonsproduktene (harskningsstoffene) forårsaker den karakteristiske harske lukten og smaken.

Virksomhetene som produserer oljer til kosttilskudd er oppmerksomme på at olje kan harskne og har prosesser for å kunne hindre dette.

Utfordringen er at harskningsprosessen kan fortsette etter at oljen er produsert, det vil si under innkapsling, pakking, transport og oppbevaring av det ferdige kosttilskuddet i butikk og hjemme hos
forbrukerne.

Er nedbrytningsstoffer og oksidasjonsprodukter skadelige for mennesker?

Det finnes svært få publiserte vitenskapelige studier som sier noe om hvilke nivåer av oksidasjonsprodukter (harskningsstoffer) som finnes i omega-3 kosttilskudd med fiskeolje.

Det finnes også svært få publiserte vitenskapelige studier av hvilke effekter oksidasjonsprodukter (harskningsstoffer) har på menneskers helse.

De få studiene som er gjort på mennesker gir ikke grunnlag for å kunne foreta en risikovurdering. En av grunnene er at studiene er gjort med planteoljer, ikke marine oljer. Det er heller ikke gjort langtidsstudier på mennesker, og det er kun sett på helseeffekt av harske oljer rett etter et måltid.

Studier gjort på dyr har vist at harske planteoljer i store doser har uheldig helseeffekt. Det er sett at dyrene fikk forandringer i leveren, mengden fett i leveren økte og genuttrykket ble påvirket. Videre så man forandringer i skjoldbruskkjertelen og forandringer i stoffskiftet.

Data tyder på at kroppen ikke unngår å ta opp oksidasjonsprodukter fra harske planteoljer når dosene er høye nok. Dyre- og cellestudier har vist effekter av slike stoffer på celledeling og celledød i tarmceller.

Basert på den meget begrensede vitenskapelige informasjonen som er tilgjengelig, konkluderer VKM med at det er noe bekymring knyttet til jevnlig inntak av omega-3 kosttilskudd som inneholder harsk fiskeolje.

VKM anbefaler derfor at det kartlegges hvilke nivåer av nedbrytningsstoffer og oksidasjonsprodukter som finnes i omega-3 kosttilskuddene som selges i butikken. VKM anbefaler videre at det forskes mer på hvilke helseeffekter nedbrytningsstoffer og oksidasjonsprodukter kan ha.

Innkapsling vil kamuflere harsk lukt og smak. Det enkleste man som forbruker kan gjøre for å oppdage at oljen er harsk er å knekke en kapsel og lukte og smake på innholdet i kosttilskuddet før man spiser det. For omega-3 kosttilskudd som er tappet på flaske, vil det ikke være et problem å oppdage at innholdet er harskt.

For øvrig vises det til at VKM i en vurdering som ble publisert 28. juni 2011 konkluderte med at inntak av omega-3 fettsyrer, inkludert fra kosttilskudd og beriket mat, ikke utgjør noen risiko for negative helseeffekter, og at positive helseeffekter kan oppnås.

I denne vurderingen vurderte VKM nytte og risiko knyttet til inntak av omega-3 fettsyrer som sådan. Det var ikke en del av oppdraget fra Mattilsynet å vurdere hva det eventuelt kunne ha å si for helsen dersom oljen i kosttilskuddet er harsk.

Slik foregår produksjon av omega-3 kosttilskudd basert på fiskeolje

Olje fra fisk og andre marine organismer, som krill, sel og rauåte, brukes til produksjon av omega-3 kosttilskudd til mennesker. Omega-3 kosttilskudd gjennomgår en omfattende produksjonsprosess før de selges i butikken.

Råstoff fra fisk blir først til råolje blant annet ved koking og separering av fiskefettet.

I dette første produksjonstrinnet fjernes bakterier ved bruk av høye temperaturer. Deretter blir råoljen renset (raffinert) for å fjerne mest mulig av nedbrytningsstoffer fra proteiner og fett.

Etter rensing inneholder oljen ca. 10 til 30% av omega-3 fettsyrene EPA og DHA. For å øke prosentandelen av omega-3 fettsyrer opp til 60% blir den rensede oljen oppkonsentrert. Dette gjøres ved å dele opp fettet i fettsyrer og glyserol.

Deretter blir omga-3 fettsyrene trukket ut og satt sammen til et produkt med høyere konsentrasjoner enn det som finnes naturlig i fisk.

Naturlige og oppkonsentrerte fiskoljer tilsettes antioksidanter for å hindre harskning. Deretter kapsles oljen inn, tappes på flaske eller bearbeides på annen måte til ferdige kosttilskudd.

Måling av kvalitet på oljen

Med enkelte unntak er oljeprodusentene og de som kapsler inn og blander inn smakskomponenter i kosttilskudd, ulike aktører i Norge.

Industrien som produserer fiskeolje bruker peroksid- og anisidintall til å dokumentere at oljen ikke er harsk. Utfordringen er at harskningsprosessen kan fortsette etter at oljen er produsert, det vil si når
oljen kapsles inn, transporteres og oppbevares som ferdige kosttilskudd i butikk og hjemme hos forbrukerne.

VKM anbefaler at metodene som brukes for å fastsette kvalitet og harskhet på innholdet i omega-3 kosttilskudd gjennomgås og forbedres.

VKM anbefaler også at det fremskaffes mer kunnskap om holdbarhetstid i butikk og hjemme hos forbrukeren av innkapslede omega-3 kosttilskudd.

Stoffer som dannes i produksjonskjeden

Marint fett og oljer med høyt innhold av omega-3 fettsyrer harskner (oksideres) lett. I fiskeoljeproduksjonen inngår det derfor flere prosesstrinn for å fjerne nedbrytningsstoffer fra fett og
oksidasjonsprodukter.

Stoffer som dannes når proteiner i fisk brytes ned er ikke like utfordrende, fordi disse stoffene er vannløselige og fjernes tidlig i produksjonsprosessen av oljen.

I tillegg til stoffene som dannes når fiskefett og oljer harskner, er det en utfordring å unngå at det dannes nye uønskede stoffer underveis i produksjonsprosessen. Stoffer som kan dannes når oljen produseres kalles prosessgenererte stoffer.

Prosessgenererte stoffer kan dannes særlig hvis det brukes for høye temperaturer i de ulike prosesstrinnene fra råolje til ferdig omega-3 kosttilskudd.

Beskrivelse av VKMs oppdrag for Mattilsynet

Den foreliggende rapporten ”Beskrivelse av fremstilling og risikovurdering av nedbrytningsstoffer og oksidasjonsprodukter i marine oljer” er utarbeidet av VKM på oppdrag for Mattilsynet.

VKM har i rapporten beskrevet hvilke nedbrytningsprodukter som kan dannes og fjernes i produksjonen av marine oljer til humant konsum. VKM har også beskrevet hvilke stoffer som dannes når marine oljer oksideres (harskner). I tillegg har VKM beskrevet hvilke prosessgenererte stoffer som kan dannes i produksjon av marine oljer.

Med utgangspunkt i beskrivelsene, har VKM gjort en kvalitativ vurdering av hvilken helserisiko nedbrytningsstoffer og oksidasjonsprodukter (harskningsstoffer) i marine oljer i omega-3 kosttilskudd utgjør for mennesker.

Mangel på publisert data i vitenskapelige litteratur har gjort av VKM ikke har kunnet gjennomføre en kvantitativ risikovurdering.

VKM har i hovedsak vurdert risiko knyttet til nedbrytningsstoffer og oksidasjonsprodukter i kosttilskudd med olje fra fisk. Krill- og selolje er kun kort omtalt. Olje som er utvunnet fra rauåte er ikke kommentert.

VKM baserer sitt arbeid på gjennomgang og vurdering av tilgjengelig vitenskapelig forskning og data. VKM driver ikke selv forskning eller innsamling av data.

Kontakt

Bente Mangschou

Prosjektleder. Klinisk ernæringsfysiolog

T: 98 83 10 12
Send e-post

Andre populære artikler