Mikrobiell økologi

Antimikrobiell resistens i miljøet

Bestilt:

Rapportnr: 2022: 28

Publisert: 13.10.2022

Hovedbudskap:

Vi trenger mer kunnskap om antimikrobiell resistens i miljøet, og hvilken risiko det kan ha for helsa til mennesker og dyr.

Overvåking av antimikrobiell resistens i miljøet, vil kunne bidra med kunnskap.

Det er hovedbudskapet i en selvinitiert rapport fra VKM.

Hvis det skal etableres et program for å overvåke antimikrobiell resistens i miljøet i Norge, bør programmet sette søkelys på effekter av menneskelig aktivitet. Et slikt program bør også samspille med og understøtte tilsvarende internasjonale initiativ.

Hva VKM har gjort

VKM har vurdert grunnlaget for en systematisk tilnærming til overvåking av antimikrobiell resistens i miljøet. Vurderingen er basert på én helse-paradigmet, det vil si at helsa til mennesker, dyr og miljø henger sammen.

Vurderingen har lagt til grunn metodikken som brukes i etablerte overvåkningsprogrammer. Det omfatter typer, definisjoner og beskrivelser av resistens, de eksperimentelle tilnærmingene som brukes til å bestemme resistens i miljøet, viktige grensesnitt der gener, mikrober og antimikrobielle stoffer som stammer fra ulike miljøer møtes, og gjeldende internasjonale initiativer for miljøovervåking.

I rapporten presenter VKM også de viktigste usikkerhetene og kunnskapshullene.

Rapporten er godkjent av VKMs faggruppe for mikrobiell økologi.

Kontakt

Kaare Magne Nielsen

Medlem av faggruppen for mikrobiell økologi. Professor.

M: 95 72 25 88

Andre populære artikler