Oppdrag om risikovurdering av genmodifiserte organismer (GMO) og avledete produkter

VKM vurderer om genmodifiserte organismer og prosessert mat og fôr fra disse kan utgjøre en risiko for helse og miljø, i et løpende oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet.

Oppdraget omfatter genmodifiserte organismer og avledete produkter som søkes godkjent under EUs regelverk for genmodifiserte organismer, det vil si utsettingsdirektivet (direktiv 2001/18/EF) og forordningen om genmodifisert mat og fôr (forordning 1829/2003/EF).

Søknader om utsetting av levende GMO under EUs utsettingsdirektiv

Norge er gjennom EØS-avtalen tilsluttet EUs godkjenningssystem for utsetting av genmodifiserte organismer etter utsettingsdirektivet. Direktivet er tatt inn i norsk rett gjennom genteknologiloven, som regulerer utsetting av genmodifiserte organismer til miljøet i Norge.

I forbindelse med EUs høring av søknader skal VKM:

 • vurdere helse- og miljørisiko ved den genmodifiserte organismen
 • peke på eventuelle feil og mangler i dataene som søker har lagt ved søknaden
 • vurdere om det er særnorske forhold som vil kunne gi andre risikoer i Norge enn de som er omtalt i søknaden
 • vurdere søkers plan for miljøovervåking
 • vurdere eventuell tilleggsinformasjon fra søker

VKM skal vurdere om norske innsigelser, kommentarer eller spørsmål til søknaden er tilfredsstillende besvart av EFSA. Hvis dette ikke er tilfelle, gjør VKM en full risikovurdering for norske forhold.

Søknader under EUs forordning om genmodifisert mat og fôr

Forordningen omfatter både genmodifiserte organismer (levende) som faller inn under genteknologiloven, og genmodifisert, prosessert mat og fôr (dødt materiale avledet fra GMO) som faller inn under matloven.

Forordningen er i dag ikke en del av EØS-avtalen eller norsk rett. Norge vurderer søknadene som en forberedelse til at forordningen eventuelt implementeres.

VKM vurderer søknader både i høringsperioden som EFSA gjennomfører, og i perioden fra EFSA har offentliggjort en risikovurdering og til medlemslandene stemmer for eller imot godkjenning av søknaden.

I forbindelse med EUs høring av søknader skal VKM:

 • vurdere helse- og miljørisiko ved den genmodifiserte organismen og avledete produkter
 • gå gjennom den vitenskapelige dokumentasjonen som søker har sendt inn
 • gi innspill til EFSA
 • vurdere om det er særnorske forhold som vil kunne gi andre risikoer i Norge enn de som er omtal i søknaden
 • vurdere om norsk kosthold gir en annen helserisiko for befolkningen i Norge enn for befolkningen i resten av Europa
 • vurdere risiko knyttet til sameksistens med konvensjonell og økologisk produksjon for genmodifiserte planter som søkes godkjent for dyrking
 • vurdere aktuelle virkemidler for å sikre sameksistens

VKM skal vurdere om innspill fra Norge er besvart tilfredsstillende i EFSAs endelige risikovurdering. Hvis svarene ikke er tilfredsstillende, skal VKM utføre en risikovurdering av forholdene vi har spilt inn, og eventuelle særnorske forhold.

Du kan lese mer om hvordan VKM vurderer risiko ved genmodifiserte organismer her. Åpnes i nytt vindu.