Hopp til innhold Hopp til søk

Sluttbehandling av dyrkingssøknad C/F/96.05.10 - genmodifisert mais Bt11

Kan dyrking av den insektresistente og herbicidtolerante maislinjen Bt11 ha negative effekter på biologisk mangfold og for norsk landbruk? Det skal Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) vurdere i et nytt oppdrag fra Miljødirektoratet og Mattilsynet.

I januar 2014 leverte VKM en helse- og miljørisikovurdering av maislinjen Bt11 til bruk som mat og fôr. Miljødirektoratet ber nå VKM om å utføre en miljørisikovurdering av Bt11 for bruksområdet dyrking. Det skal legges særlig vekt på særnorske forhold i miljørisikovurderingen.

Mattilsynet ber VKM om å vurdere landbruksrelatert miljørisiko og sameksistens.  

Den genmodifiserte maisen Bt11 er godkjent til import, videreforedling og til bruk som mat og fôr i EU. En søknad om godkjenning av maisen til dyrking har vært til behandling i EU-systemet siden 1996. En godkjenning av Bt11 til dyrking er forventet i løpet av 2017. VKMs oppdrag er et ledd i Miljødirektoratets forberedelser til sluttbehandling av søknaden i Norge.

I motsetning til konvensjonelt foredlede maissorter inneholder den genmodifiserte maislinjen Bt11 et cry1Ab-gen fra jordbakterien Bacillus thuringiensis var. aizawai. Cry1Ab-proteinet som uttrykkes, gjør maisplantene resistente mot enkelte arter i sommerfuglordenen Lepidoptera, for eksempel maispyralide (Ostrinia nubilatis) og enkelte arter i slekten Sesamia. Ingen av disse organismene er rapportert som skadegjørere i mais i Norge.

I tillegg til insektresistensen er maislinjen Bt11 tolerant mot ugrasmidler som inneholder virkestoffet glufosinat-ammonium. Glufosinat-ammonium er trukket fra det europeiske markedet på grunn av negative helse- og miljøeffekter. Bruk at dette ugrasmiddelet i praktisk dyrking omfattes ikke av bruksområdet for søknaden. Potensielle helse- og miljøeffekter som følge av sprøyting med preparater med glufosinat-ammonium blir derfor ikke vurdert av VKM.

Landbruksrelatert miljørisiko

Ved vurdering av landbruksrelatert miljørisiko ved dyrking av maislinjen Bt11, ber Mattilsynet om at det omfatter:

  • Miljørisiko som følge av andre, nye egenskaper i den genmodifiserte planten enn i dagens sortsmateriale 
  • Miljørisiko som følge av endret dyrkingspraksis ved dyrking av den genmodifiserte planten (bl.a. plantevernmiddelbruk og jordarbeiding) i forhold til dagens vanlige driftsopplegg. Dette gjelder både direkte og sekundære effekter av endret dyrkingspraksis.

Mattilsynet ber også om at VKM vurderer risiko knyttet til sameksistens, det vil si utfordringer ved å dyrke og håndtere genmodifiserte, økologiske og konvensjonelle plantesorter side om side gjennom hele verdikjeden.

VKMs faggruppe for genmodifiserte organismer er ansvarlig for risikovurderingen.

Rapporten skal etter planen publiseres i juni 2017.

Sist oppdatert 11.05.2017.

Tilbake Skriv ut

Søk etter risikovurderinger

Skriv inn søkeord Faggruppe Status Publiseringsår