Hopp til innhold Hopp til søk

Tungmetaller i gjødsel og utvikling av antimikrobiell resistens

Kan tungmetaller bidra til utvikling og spredning av antimikrobiell resistens? Vitenskapskomiteen skal utrede dette på oppdrag fra Mattilsynet.

Tungmetallene, dvs. toksiske metaller som arsen, kadmium, krom, kobber, bly, kvikksølv, nikkel og sink finnes i jord. De finnes også som kontaminanter i gjødselprodukter.

De siste årene har det vært økende oppmerksomhet om at også enkelte metaller kan spille en rolle i utvikling av antimikrobiell resistens. Det er for eksempel kjent at sink, kadmium og kobber i jord og gjødselprodukter, kan spille en rolle i utvikling av resistens og kryss- eller co-resistens hos bakterier.

Disse resistente bakteriene kan muligens spres videre, både til dem som håndterer gjødselen og til miljøet. Det er også mulig at genene som gir resistens, kan spres videre.

Oppdrag

Mattilsynet ønsker VKMs vurdering av følgende spørsmål knyttet til de potensielt toksiske metallene og deres innvirkning på antimikrobiell resistens:

Kan innholdet av arsen (As), kadmium (Cd), krom (Cr), kobber (Cu), bly (Pb), kvikksølv (Hg), nikkel (Ni) og sink (Zn) i jord og gjødselvarer som er relevant for norske forhold spille en rolle i utvikling, spredning og persistens av resistens mot disse elementene hos bakterier og kryss eller co-resistens overfor antimikrobielle midler?

Rapporten skal etter planen publiseres i oktober 2017.

10.03.2017

Tilbake Skriv ut

Søk etter risikovurderinger

Skriv inn søkeord Faggruppe Status Publiseringsår