Hopp til innhold Hopp til søk

Er utsetting av stokkender uheldig for biologisk mangfold og dyrehelse?

Miljødirektoratet og Mattilsynet har bedt Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) om å vurdere om innførsel og utsetting av stokkender kan ha uheldige følger for biologisk mangfold og dyrehelse.

VKM skal blant annet vurdere faren for at oppdrettsender og ville ender parer seg, og hvilke genetiske konsekvenser det kan ha for de ville stokkendene.

Oppdrettsender stammer i mange tilfeller fra en liten populasjon med mindre genetisk variasjon enn det man finner i ville stokkender. I tillegg kan egenskaper som ville ender trenger for å klare seg ute i naturen, endres eller forsvinne gjennom avl.

Utsetting av ender i stort omfang vil gi økt utslipp av ekskrementer i vann. VKM skal vurdere om det vil føre til at oksygennivået i ferskvann blir påvirket. Økt tetthet av stokkender vil kunne tiltrekke seg flere rovdyr som hønsehauk, mink eller rødrev. Det skal også tas med i vurderingen.

Dyrehelse

Innførsel av stokkender er regulert av forskrift om samhandel, fjørfe og rugeegg. Forskriften ivaretar de fleste sidene ved endenes helse, men omfatter ikke alle sykdommer. Mattilsynet peker spesielt på risikoen for at oppdrettsendene fører med seg sykdommer som ikke er påvist på ville eller tamme fugler i Norge.

Mattilsynet er også opptatt av i hvilken grad endene som settes ut overlever, og hvilke risikofaktorer som påvirker overlevelse.

Innføres for jakt

Stokkender fra oppdrettere i Sverige er i flere år blitt innført til Norge. Endene blir satt ut i naturen for at det skal jaktes på dem. Etter at forskrift om fremmede organismer trådte i kraft 1. januar 2016, stilles det krav om at den som vil innføre og sette ut stokkender til jakt må ha tillatelse fra myndighetene.

Miljødirektoratet trenger en vitenskapelig vurdering av risiko for uheldige følger for biologisk mangfold som grunnlag for å behandle søknader om innførsel og utsetting av stokkender.

VKMs faggruppe for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES) er ansvarlig for risikovurderingen. Risikovurderingen skal etter planen publiseres i midten av juni 2017.

30.01.2017

Tilbake Skriv ut

Søk etter risikovurderinger

Skriv inn søkeord Faggruppe Status Publiseringsår